MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 115. JANUARI 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN De watersnood. Ontzettende schade is door den watersnood aange* richt. En de boerenbevolking is wel het meest getroffen; behalve de schade aan huis en huisraad, komt het ver* lies aan vee, en bij velen een ontreddering van den vee* stapel, terwijl de landerijen en weiden op menige plaats zeer veel geleden hebben, en pas na jaren in den vroe* geren toestand zullen gebracht kunnen worden. Het Bestuur van de Centrale Boerenleenbank heeft dan ook onmiddelijk na de ramp vergaderd, om te be* spreken wat het tot leniging van den nood kon doen; want de meeste gemeenten die geteisterd zijn hebben een Boerenleenbank bij de Centrale van Eindhoven aan* gesloten. Toen het bleek dat de verschillende geweste* lijke Land* en Tuinbouwbonden zich met de hulpver* leening voor mensch en vee belast hadden, heeft het Bestuur der Centrale Bank gemeend, dat het enkel op zijn weg lag, zich met de credietverzorging der getrof* fenen bezig te houden, zonder daarom te vergeten, dat het plicht der Centrale was, om ook geldelijk steun te verleenen. Dientengevolge werd aan de Besturen der Boeren* leenbanken de volgende circulaire verzonden:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1