MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 101. NOVEMBER 1924. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Jaarlijksche controle op de spaarboekjes, voor schotboekjes en boekjes in loopende rekening. Er is bij de plaatselijke Boerenleenbank haast geen gewichtiger werk, dan de jaarlijksche controle op de ontvangsten van de Boerenleenbanken. De controle op de uitgaven is zeer gemakkelijk; als de boerenleenbank eene terugbetaling van spaargelden doet, of gelden uitgeeft in loopende Rekening, dan geeft de ontvanger dezer gelden eene kwitantie, en bij de cons tröle kunnen deze kwitanties worden overgelegd, want zij blijven berusten bij de Boerenleenbank. Als de boes renleenbank een bedrag als voorschot uitgeeft, geldt de geteekende schuldbekentenis, waarin de voorschots nemer verklaart schuldig te zijn een genoemd bedrag wegens ter leen genomen en ONTVANGEN voorschot. Voor het geval een gevraagd voorschot niet terstond voor het totaal wordt opgenomen, zie men de aanwijs zing, welke wij in nr. 98 der „Mededeelingen" op blz. 893 onder 2 hebben gegeven. Maar als de Boerenleenbank gelden ontvangt, hetzij als inlage in de spaarbank of in loopende Rekening, hetzij als terugbetaling op een voorschot, dan geeft de Boerenleenbank eene kwitantie, liefst in het boekje, dat de betrokken persoon mede naar huis neemt. Indien de kassier vergeet zulke ontvangsten te boeken, moet hij geld te veel in de kas vinden, tenzij hij ook vergeten heeft een uitgave te boeken. Vindt een kassier geld te veel in de kas, dan weet

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1