MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 100. OCTOBER 1924. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Heropening Postcheque- en Girodienst. Zooals reeds in het vorig nummer werd medegedeeld, bestaat er weer gelegenheid gelden op de postrekening van de Centrale Bank (nummer 2384) te storten, waars van ook weer door vele boerenleenbanken gebruik ges maakt wordt, met het oog op het groote gemak en het geringe risico, welke is verbonden aan het overmaken van gelden op deze manier. Vroeger was voor iedere storting ongeacht het bedrag een vast recht verschuldigd van 5 cent. Thans is verschuldigd een bedrag van 5 cent voor iedere 500 of gedeelten daarvan. Een groot verschil; maar men moet er bij in aanmerking nemen, dat de assuranties kosten, welke de Centrale Bank in rekening moet brens gen voor zendingen aan haar, daardoor vervallen. Aans gezien deze bedragen 1 cent voor iedere 100 (ze wors den in rekening gebracht op het einde van het jaar, op het onkostenstaatje) weegt dat tegen elkaar op. Maar, doordat de postcheques en girodienst gecentras liseerd gebleven is, loopen alle boekingen zoowel stortingen als overboekingen over het Centraal kans toor te 'ssHage, waardoor verantwoording aan ons later plaats vindt. In het allergunstigste geval verschilt het nog een dag, dat later zal worden geboekt, dan bij toes zending in contanten. Bij zendingen beneden 3000. weegt dit rentesverschil wel op tegen de portiskosten van den aangeteekenden brief, welke worden bespaard,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1