MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 98. AUGUSTUS 1924. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Wat de Belgische Postspaarbank ons leert? De Belgische Postspaarbank Spaar* en Pensioenkas genaamd had begin van dit jaar aan spaargelden ontvangen de som van 2.000.300.000 franken, verdeeld over 3.991.000 spaarders. Dat maakte ongeveer 600 fr. per inlegger. De hoogste inlage, waarover rente vergoed wordt, is 10.000 fr. De Staat garandeert de terugbetaling der spaargelden. En hoewel deze Spaarbank dus de macht van den Staat achter zich heeft, is toch de bepaling gemaakt, dat een inlegger niet meer dan 500 franken per maand kan terug ontvangen. Daardoor wordt voorkomen, dat deze Spaarbank ge* dwongen kan worden een te groot bedrag in enkele dagen of weken te moeten terug betalen. Zegt deze bepaling niets voor onze boerenleenbanken? Onze boerenleenbanken hebben enorme bedragen vastgezet in de voorschotten, aan de leden gegeven; zij kunnen deze niet terugvorderen, zonder de voorschot* nemers in groote verlegenheid te brengen, soms zelfs, geheel ten onder te brengen. Toch zijn de spaargelden op korten termijn opvor* derbaar. Gelukkig zijn de spaarders verstandig genoeg, om niet alles tegelijkertijd op te vorderen, en in de ver* loopen 25 jaar is de Centrale Boerenleenbank steeds in

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1