872 de gelukwenschen over van de Duitsche vereenigingen. Hij herinnerde aan den grooten invloed, die het werken van Vater Raiffeisen in Duitschland en ver over de grenzen gehad had. Thans gaat het Duitsche vereeni; gingswezen gebukt onder de naweëen van den oorlog, maar de samenwerking die het vereenigingsleven heeft aangekweekt, zal wel uitkomst geven. Dagen als deze, waar wij den bloei zien van het Nederlandsch vereeni; gingsleven, doen ons goed, en geven ook ons moed. Ook namens de Hauptgenossenschaft van Hannover brengt hij de gelukwenschen. Hannover heeft zooveel overeenkomst met deze streken; men zou zich hier in gezelschap van Neder;Saksen en Hannoverianen kun; nen wanen, zoo zeer zie ik hier dezelfde typen. Ook de toestanden zijn er grootendeels dezelfde en het ver; eenigingsleven heeft er eveneens grooten invloed gehad. Als aandenken aan dit feest, biedt hij een prachtig bronzen beeld aan, den oogst voorstellende, de vrucht van den arbeid. Deze rede werd met het uit volle borst gezongen Duitsche volkslied „Die Wacht am Rhein" gevolgd. Namens den Nederlandschen Boerenbond sprak de Voorzitter de heer Verheggen. Hij herinnerde aan de groote mannen, die den Boerenbond hebben gesticht, en onmiddellijk inzagen, dat de verzorging van het ere; diet een der meest noodzakelijke regelingen was, die moest getroffen worden. Daarom heeft de Boeren; bond de boerenleenbanken voorbereid, en daardoor ver; kregen een credietregeling, die wel de beste is voor den stand, waarvoor zij in het leven geroepen is. Moge de Centrale Boerenleenbank haar zegenrijken werkkring tot in lengte van dagen blijven vervullen, zooals dit in het verledene is geschied. De heer Fleskens huldigt Z.Ex. Jhr. Ch. Ruys de Bee; renbrouck, Minister van Binnenlandsche Zaken en van Landbouw, die ons de eer aandoet het zilveren Feest der Centrale Bank mede te komen vieren. Nu het wel eens voorgekomen is, dat de activiteit van het Ministerie van Landbouw onder Jhr. Ruys is

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 8