871 Op aangenamen Vlaamschen trant vertelde deze spreker met citaten uit Ledegancks de Drie Zustersteden, hoe hij minde de kloeke telg uit het frissche Noorden, en geen zoon was der lauwe Zuiderstranden. Een broeder* groet aan zijn vrienden in het Noorden, bracht hij. de zoon van 't blonde frissche Zuiden. In Vlaanderen is de Boerenleenbank een onderdeel van den Boerenbond zelf, en in Nederland is broederlijke samenwerking en het doet spreker goed hier in Brabant dezelfde christelijke, rechtschapen, werkzame en getrouwe be* volking als bij den Vlaamschen Boerenbond met minis* ter Helleputte aan de spits, aan te treffen. Spreker feliciteert alle afgevaardigden van de boerenleenban* ken en de leden van het Bestuur en van den Raad van Toezicht, en zegt, dat de Belgische Boerenbond al vele jaren in vriendschappelijke verhoudingen leeft met de Nederlandsche landbouwvereenigingen. Hoe lang kent hij al niet den heer Fleskens, die zoo graag naar Leuven komt, den Eerw. heer Officier van der Marck met zijn wezen van altijd jubileerden adviseur, den heer Verheggen, den Voorzitter van den Nederland* schen Boerenbond en Dr. Deckers. Dan roept hij in herinnering de werken van den heer Vincent van den Heuvel en zijn „vriend" Jan Berkvens, die nog tijdens den oorlog zooveel voor België gedaan heeft, en wenscht allen hartelijk geluk met het succes, dat gegroeid is uit het onbeperkt vertrouwen der leden. Spreker hoopt, dat wanneer 't volgend jaar hun Boerenbond zijn 35* jarig bestaan en de Centrale Leenbank het 30*jarig feest viert, vele vrienden der Hollandsche zuster* vereenigingen in Leuven te zien. Hierop bruischte het Vlaamsche volkslied, de Vlaam* sche Leeuw, door allen enthousiast meegezongen dooi de zaal. De Landesökonomierat Johanssen, Voorzitter van het Reichsverband der deutchen landwirtschaftlichen Ge* nossenschaften, (waarbij 25.000 vereenigingen zijn aan* gesloten) bracht, mede namens zijn reisgenoot Regie* rungsrat Mr. Gennes, Anwalt van het Reichsverband,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 7