870 De voorzitter mr. Aquarius droeg nu de regeling van het feest over aan mr. Dubois, secretaris van het Bestuur der C.C.B., die als Ceremoniemeester fungeerde en telkens met een luide schel de voortdurende stroomen van welsprekendheid aankondigde. Afgewisseld door de opwekkende muziek van het Eindhovensch Salon Ensemble, werden nu door een 60*tal Amsterdamsche en Eindhovensche kellners de delicate gerechten aange* dragen, welke feestmaaltijd telkens oversproeid werd door de sprankelende speeches of geestdriftige ovaties der aanwezigen. De Voorzitter van het Bestuur der Centrale Raif* faisenbank van Utrecht, Baron van Ittersum, wenschte in hartelijke bewoordingen de Eindhovensche Zuster* vereeniging geluk met haar zilveren feest. Beide Cen* tralen werken in het belang van het Nederlandsch land* bouwcrediet, en daardoor voor de welvaart van den landbouwenden stand. Spreker hoopt, dat de gouden glans het zilver zal opvolgen, en dat Utrecht en Eindho* ven in onderlinge waardeering zullen wedijveren, om ook in de toekomst aan den Nederlandschen landbouw ten zegen te zijn. De Directeur van de Coöp. Centrale Landbouwbank te Alkmaar, de heer Zuurbier, bracht met enkele woor* den de wordingsgeschiedenis dezer Centrale in herin* nering, en hoe deze was opgericht, om het christelijk beginsel in de boerenleenbanken te handhaven. Daarbij had zij steeds den steun van de oudere en krachtige Zustervereeniging, van de Centrale van Eind* hoven ondervonden, en daarvoor bracht hij hier gaarne dank en hulde. Dan was het woord aan de buitenlandsche vertegen* woordigers. Namens de Middencredietkas van den Belgischen Boerenbond te Leuven, sprak de Algemeene Secretaris, Kanunnik Luytgarens, mede in naam van zijn mede* afgevaardigde, Mr. Gijsen. Als vreemde gast bracht hij allereerst hulde aan H. M. de Koningin en Haren vertegenwoordiger Minister Ruys.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 6