869 Door de ijverige bemoeiingen van de Feestcommissie was de maaltijd uitstekend verzorgd en geregeld. De Meierijsche Courant sprak van een „brillant festijn, dat door de goede zorgen van den restaurateur van den Berg te Eindhoven in de groote zaal van den R. K. Volkss bond was aangericht. Op de lange witte tafels, rij naast rij, in de zaal, op het podium en op het balcon flonkerde het van kristal en bloemen, een weelde van dischges neugten bij kleur en snarenspel, die oog en oor verzadigs den. Het podium, waar de hooge gasten, de Raad van Toezicht en het Bestuur der feestvieren C.C.B. hadden plaats genomen, leek een lusthof van bloemmanden, tapijten, portretten, vignetten en vlaggedoek, dat de wanden drapeerde, terwijl het hoekige balcon gemass keerd werd door banen rood wit en blauw, die in bes vallige plooien zich rond de balustraden slingerden, waaronder de wapens der 11 provincies de eenheid der Nederlanden van Noord en Zuid representeerden. De leiding en de verzorging van dezen feestmaaltijd, welke om 3 uur aanving, was in één woord schitterend. In rijtuigen en Lincolnsauto's werden de autoriteiten naai den Volksbond gereden en toen om even 3 uur de ims poneerende figuur van den Premier, Z.Ex. Ruys de Beerenbrouck, gevolgd door den Commissaris der Kos ningin in NoordsBrabant, Baron van Voorst tot Voorst, de voorzitter der Tweede Kamer, mr. dr. Kooien, vele Kamerleden en het bestuur der jubileerende vereeniging de feestzaal binnentraden, weerklonk het Wilhelmus langs de wanden." Mr. Aquarius riep Z.Ex. den Minister en alle feestges nooten het welkom toe. Terstond na het gebed stond de heer Fleskens op, om als trouw vaderlander den eersten heildronk te wijden aan H. M. de Koningin en aan het Koninklijk Huis, en den wensch uit te spreken, dat het H. M. onze geëerbiedigde Koningin moge gegeven zijn, nog lange jaren over Nederland te regeeren. Geestdriftig werd hierna, onder begeleiding van de muziek het „Wilhelmus" door allen aangeheven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 5