867 waaronder dan de handteekeningen van alle bestuurs* leden moeten worden geplaatst. Indien er stukken van de boerenleenbank uitgaan bijv. oproepingen tot bijwoning van vergaderingen, ken* nisgevingen tot het inleveren van spaarboekjes voor de controle enz., zoo moeten deze stukken geteekend zijn door den Directeur en een Bestuurslid. Daar het geldverkeer bij de boerenleenbank echter niet over het bestuur loopt, doch daarvoor een kassier wordt aangesteld, bepaalt art. 25 der statuten dat de verklaringen, waarbij de Boerenleenbank het ontvangen van gelden erkent of eene door de bank gedane betaling bekrachtigt, door den kassier worden geteekend. Ofs schoon deze verklaringen van de boerenleenbank uit* gaan, behoeven zij daarom niet de onderteekening van den directeur en een bestuurslid. Boeking van coupons bij inwisseling. I. Coupons van aandeelen en andere effecten, welke aan de plaatselijke Boerenleenbank zelf toebehooren, zooals van aandeelen der Centrale Bank, Boerenhys potheekbank, Landbouwbank, Borgmaatschappij, Pand* brieven Boerenhypotheekbank, Staatss en Gemeentes obligaties enz. worden bij inwisseling op de Centrale Bank in de boeken der plaatselijke Boerenleenbank ges boekt als volgt: In het Dagboek. Op naam dei Centrale Bank in de kolommen 5 en 9; 10 en 13. In de kolom „Aanmerkingen" worden ze nader om; schreven. In Grootboek III. Op de rekening der Centrale Bank in het Debet (D). Op de desbetreffende Aandeelens of Effectenrekes ning in de kolom „Aanmerkingen" als „Ontvangen rente."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 3