866 Verklaring van de statuten der plaatselijke Boerenleenbanken. Art. 24. Het bestuur vertegenwoordigt de Boerenleeg bank in en buiten rechten. Alle stukken van de Boerenleenbank uitgaande, worden door den DU recteur en een Bestuurslid geteekend, behoudens het bepaalde bij artikel 25. Bij de statuten moet bepaald worden, op welke wijze men met eene vereeniging hier eene Boerenleenbank - in verbinding treedt, wie als Orgaan van de Boeren* leenbank optreedt, en op welke wijze de Boerenleenbank ten opzichte van hare leden of van derden verbonden wordt. En nu bepalen hier de statuten, dat het Bestuur de Boerenleenbank vertegenwoordigt, zoowel bij gewone gelegenheden als bij alle overeenkomsten, waaruit voor de boerenleenbank rechten of plichten volgen. Het Bestuur is dus het Orgaan, waardoor de Boeren* leenbank naar buiten optreedt, Daaruit volgt, dat, bijvoorbeeld de Raad van Toe* zicht geen verbintenissen kan aangaan, waardoor de Boerenleenbank als zoodanig gebonden is; deze be* voegdheid immers, is door de statuten enkel aan het Bestuur gegeven. En zeer terecht, want bij eene vereeniging mag er slechts één college, één orgaan zijn, dat de vereeniging bindt, anders zoude hierdoor een bron ontstaan van moeilijkheden en onzekerheid, die noodlottig zou wor* den voor iedere vereeniging. Uit het bepaalde bij de statuten volgt, dat het Bestuur moet optreden overal, waar de Boerenleenbank als zoo* danig optreedt of verbonden wordt. Bij het teekenen van akten moet dus het Bestuur teekenen, dat wil zeg* gen, dat de akte aldus moet worden onderteekend: Het Bestuur der Boerenleenbank te.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 2