886 Ter herinnering aan het zilveren jubilé der Centrale Bank. Bij den Hoffotograaf den heer A. van Beurden te Eindhoven zijn verkrijgbaar foto's van de feestzaal tij* dens den feestmaaltijd op 24 Juni j.1. De eene geeft het gezicht op het podium, waar de autoroteiten en genoo* digden gezeten zijn, de andere vertoont de tafels met afgevaardigden der Boerenleenbanken. Deze foto's kos* ten 1.15 per stuk franco. Men gelieve bij bestelling het bedrag over te maken. Waarom en hoe moet men sparen? Hoe moet men sparen? Sparen maakt rijk. Maar wat is dan „sparen?" Niet zich en de zijnen het noodzakelijke onthouden dat zou gierigheid zijn; niet doelloos geld en goed te zamen schrapen, dat zou hebzucht zijn; maar het is: iedere gelegenheid te baat nemen om iets weg te leggen voor den toekomstigen nood. Het is onmogelijk de duizen* den gevallen te bespreken, die gelegenheid bieden om te sparen. Wij zullen slechts eenige enkele regels aangeven. 1 Regel. Wilt gij sparen, behoud zooveel gij kunt, wat gij reeds bezit. Toen de koopman Pourtales te Neuenburg eens 's avonds thuis kwam, ontmoette hij twee kloosterbroe* ders van den grooten St. Bernard. Deze waren naar het dal gekomen om voor hun klooster, dat kosteloos de reizigers herbergt, vrijwillige bijdragen te vergaren. Geen lamp verlichtte de trap en Pourtales was genood* zaakt de broeders den weg te wijzen. Op het geroep van haar meester verschijnt de dienstmeid om licht te ontsteken. Zij neemt een lucifer en werpt hem weer weg omdat hij geen vlam geeft. Pourtales roept haar toe: „Wat voert ge uit? Er is immers nog zwavel aan den

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 22