885 was hij een geziene persoonlijkheid, wiens adviezen zeer op prijs werden gesteld. Als katholiek van de daad was zijn leven een voor* beeld voor zijn omgeving. Bij allen, die hem gekend heb= ben zal hij in dierbare herinnering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. A. W. KAVELAARS, f Den 28 Juli 1924 overleed plotseling in den ouderdom van ruim 66 jaar de Heer A. W. Kavelaars, onze geachte Directeur van de Boerenleenbank te Ze= venbergsche Hoek. Vanaf de oprichting in 1904 was hij onderdirecteur van de Boerenleenbank, in 1913 werd hij Directeur, welke taak hij vervulde met liefde en onverdroten ijver. Hij woonde getrouw alle vergader ringen bij. Zijn goed overwogen voorstellen werden steeds zoowel door het Bestuur als door den Raad van Toezicht op prijs gesteld. Veel heeft hij gewerkt voor de boerenbelangen als voorzitter van den Boerenbond en van verschillende andere vereenigingen en van het R. K. Kerkbestuur. Moge hij hierboven reeds het loon ontvangen hebben voor zijn wel besteed leven. Hij ruste in vrede. J. G. N. GERRISSEN. f Op 28 Juli overleed in het Ziekenhuis te Arnhem, de Heer J. G. N. Gerissen te Zetten, sedert de oprichs ting in 1911 Directeur der Boerenleenbank Herveld* Andelst. De overledene stelde het grootste belang in de zaken der Leenbank en zijn adviezen werden zeer op prijs gesteld. Vele jaren was hij lid van den Gemeenteraad, daarna Gemeentesontvanger. Als voorzitter van verschillende vereenigingen, heeft hij velen aan zich verplicht, door rijk en arm met raad en daad bij te staan. Zijn aandenken zal steeds in dankbare herinnering blijven. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 21