884 de overtuiging geput, dat aan de concurrente schuld* eischers zeker geen 100 zal kunnen worden uitge* keerd. Hoeveel er van de concurrente vorderingen ten slotte wél zal terecht komen, kunnen wij aan de hand van deze gegevens niet beoordeelen. Ter voorkoming van misverstand voegen wij hieraan nog toe, dat van de leden van ons Comité niemand deel uitmaakt of ooit deel heeft uitgemaakt van het bestuur van het „Spaarfonds" en dat de 7 personen die volgens courantenberichten, onlangs als nieuwe Be* stuursleden van het Spaarfonds zijn opgetreden, daarin zijn benoemd buiten eenig overleg met of voorkennis van ons Comité. Het Comité ter bescherming van de belangen der schuldeischers van het Spaarfonds: Mr. Dr. A. VAN RIJCKEVORSEL, Voorzitter. H. KAHMANN. Mr. R. B. LEDEBOER. J. POELS. Mr. CH. M. J. WITLOX. Mr. J. R. H. VAN SCHAIK, Secretaris, Van de Spiegelstraat No. 8. Memorieboek. PETER FRANSSEN. f Den 8sten Juni overleed te Ospel de heer Peter Franss sen, president van den Raad van Toezicht der Boeren* leenbank aldaar. Medeoprichter der Boerenleenbank te Ospel, vervulde hij genoemde functie op voorbeeldige wijze ruim 18 jaren, tot de dood hem na een sleepend en smartelijk lijden uit het leven wegnam. Franssen was niet alleen vol ijver voor het werk der Leenbank, hij nam ook ten volle deel aan het overige vereenigingsleven der boeren. In meerdere besturen was hij vertegenwoordigd. Vooral

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 20