MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN JULI 1924. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN EINDHOVEN, 23 Juli 1924. Aan onze aangesloten Boerenleenbanken. L. S. Het Bestuur der Centrale Bank heeft besloten aan'de verschillende zijden uitgesproken wensch tegemoet te komen, om n.1. meerdere exemplaren van het Gedenks boek beschikbaar te stellen voor Bestuursleden, Leden van den Raad van Toezicht, gewone leden van Boes renleenbanken of andere belangstellenden. Ten einde te kunnen vaststellen hoe groot de oplage van den hiervoor benoodigden herdruk zal moeten zijn, verzoeken wij U vóór den 15en Augustus e.k. te willen opgeven, hoeveel exemplaren U nog zoudt wenschen te ontvangen. De prijs bedraagt 1.50 per stuk. Het zou ons aangenaam zijn, indien U de hierbij ges voegde inteekenlijst zoudt willen laten rondgaan onder degenen, die U meent, dat in deze Uitgave belang steb len. De verzending der Gedenkboeken geschiedt franco. Hoogachtend, Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. No. 97.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1