880 van Z. D. H. den Bisschop van Roermond, waarvan Mr. Aquarius voorlezing deed. Dit telegram luidde: Hartelijke gelukwenschen aan de jubileerende Inricht ting, die schitterend werk heeft geleverd. SCHRIJNEN. Bisschop van Roermond. De viering van het jubilé eindigde even aangenaam als ze begonnen was, in de opgewekte stemming, die tot het einde bewaard bleef. Bezoek van den Minister van Landbouw. Bij gelegenheid van het zilveren jubilé der Centrale Boerenleenbank had Z.Ex. Jhr. Mr. Ch. Ruvs de Bee; renbrouck, Min. v. Binnenl. Zaken en van Landbouw, den wensch te kennen gegeven, nader met de inricht ting van de boerenleenbanken en van de Centrale Bank te willen kennis maken. Daarom werd besloten Z.Ex. te verzoeken eene bestuursvergadering te willen bij; wonen, zoowel van de Centrale Bank als van eene Boe; renleenbank. Z.Ex. heeft dit verzoek welwillend aan; vaard, en woonde den 25en Juli eene vergadering te Eindhoven bij van het bestuur der Centrale Boeren; leenbank. Hier kon Z.Ex. kennis maken met den gang der zaken, en verschillende inlichtingen ontvangen omtrent den omvang van het bedrijf en de inrichting van administratie en inspectie. Den volgenden dag begaf zich Z.Ex., vergezeld van de Voorzitters van den Raad van Toezicht en van het Bestuur, van den Directeur, den Secretaris van het Be; stuur en den Geestelijken Adviseur en van den heer Wintermans, naar een der oudste boerenleenbanken, die van Schijndel. Hier werd het gezelschap ontvangen in het patronaatsgebouw waar de boerenleenbank steeds vergaderde. Bestuur, Raad van Toezicht en Geestelijk

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 16