879 schreven en door diens bemiddeling kwam Mr. Gijsen binnen enkele weken vrij. En nu mocht spreker beide heeren hier als gasten begroeten, en onder luid applaus der vergadering dankte hij nogmaals den heer Johanssen. Ten slotte dankte spreker den heer Johanssen voor het prachtige bronzen beeld, dat steeds aan de goede verstandhouding met buitenlandsche organisaties zal herinneren. De heer Henvy Pijls bracht een dronk uit op den burs gemeester van Eindhoven, en sprak den wensch uit, dat onder diens kundige leiding Groot=Eindhoven een bloeiende toekomst mocht tegemoet gaan. De heer Verdijk, Burgemeester van Eindhoven, dankte voor de vriendelijke woorden, en hoopte dat de Centrale Bank, in deze stad gevestigd, steeds meer moge bloeien. De heer Verbeeten sprak woorden van dank voor de Pauselijke onderscheiding, en zijne benoeming tot Hoofdinspecteur, en hij zou steeds zijne beste krachten blijven wijden aan den bloei der Centrale Boerenleem bank. De heer Wintermans bracht hulde aan de Pers, die steeds zooveel heeft bijgedragen, om de goede ideeën omtrent organisatie te steunen. De heer Clumpkens van Swalmen, afgevaardigde van de eerste Limburgsche boerenleenbank, bracht nog na* mens de aangesloten banken dank aan Bestuur, Raad van Toezicht en het bankpersoneel voor de prachtige regeling van het feest en herdacht, hoe de Centrale Bank, zoo klein begonnen met enkele boerenleenbank ken, tot het groot lichaam van thans gegroeid was. Met de beste wenschen voor de Centrale Bank eindigde hij zijn toespraak. De heer J. Bimmerman, afgevaardigde van Lutjebroek, sprak nog een opwekkend en geestig woord, waarbij hij de Centrale Bank vergeleek met een schip, welks kloeke bemanning het veilig door de golven zou voeren naar veilige haven. Onder den feestmaaltijd was een telegram ingekomen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 15