876 betrekkingen tusschen het Provinciaal Bestuur en de Centrale Boerenleenbank bestaan hebben. Baron van Voorst tot Voorst, Commissaris der Ko* ningin, dankt voor de hulde, en brengt in herinnering hoe hij van nabij den vooruitgang der Centrale Bank heeft meegeleefd en hiervan op de hoogte gehouden werd door het lid van Gedeputeerde Staten, den heer Vincent van den Heuvel, die zooveel voor deze instel* ling gedaan heeft. In Noord*Brabant zijn in de laatste 25 jaren de toestanden als dag tegen nacht veranderd, en de opbloei van het landbouwcrediet heeft hierop grooten invloed gehad. Mr. Truijen, stelde een heildronk in op den Voorzit* ter der Tweede Kamer Mr. dr. Kooien. De feestvierende vereeniging stelt het op hoogen prijs, dat de heer Kooien, aan het hoofd van een phalanx verdienstelijke Kamer* leden naar Eindhoven is willen komen, omdat zij daaruit ziet het volledig vertrouwen, dat hij in onze organisatie stelt. Dat is een steun voor onze instellingen, en om met opgewektheid de zorgen en moeiten, aan de leiding verbonden te dragen, is de steun en sympathie van hen, die hoog staan in het openbare leven, onmisbaar. De heer Kooien dankte, en bracht hulde aan de feest* vierende organisatie, en vooral aan de honderden kas* siers der boerenleenbanken, die zooveel zorg en eerbied hebben voor de hun toevertrouwde gelden. Bij de vele financieele debacles mogen wij trotsch zijn op de instel* lingen, die de spaarpenningen der kleine lieden goed weten te bewaren. Rector Kok, Adviseur van den Nederlandschen Boe* renbond en van den Haarlemschen Land* en Tuinbouw* bond wenschte de Centrale Bank geluk bij haar zilveren jubilé, en wenschte van deze gelegenheid gebruik te maken, om de aanwezigen aan te sporen den Haarlem* schen Land* en Tuinbouwbond te steunen, door deel te nemen in eene rentelooze leening. De ZeerEerw. Heer van der Marck sprak er zijne vreugde over uit, dat het kenmerk onzer algemeene ver* gaderingen en eveneens van deze feestvergadering de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 12