875 Laten wij enkele tientallen jaren terug gaan, dan vin* den wij pater van den Eisen in Noord*Brabant en Jan Truyen in Limburg. En dank zij hun en hun medestan* ders ging het in de landbouwrijen langzaam voorwaarts, er werden georganiseerd het credietwezen, de organi* satie voor den tuinbouw in het veilingswezen, de zui* velcontröle, de groentenkweek, regelen voor cultures en uitvoer; de standsorganisatie voor de boeren werd opge* bouwd, waarbij voorzaten betere levensvoorwaarden met als einddoel het hiernamaals. Ieder bewindsman moet met vreugde en blijdschap deze langzaam voortschrijdende schare landbouwers zien optrekken. En als die bewindsman staat op den grondslag der eeuwige beginselen, zooals de bewindsman die voor u staat en tevens ook eenigen tijd in verbinding heeft gestaan met de boerenhypotheekbank, dan ver* heugt hij zich te meer op den dag van heden. En terwijl de regeering in moeilijke tijden als nu zich van veel moet terugtrekken, kan zij den boer de zorg zelf over* laten voor landbouw en landbouwer. Met trots mogen wij bezien de geschiedenis van de Centrale Boerenleenbank van Eindhoven, zooals deze 25 jaar nu gewerkt heeft, steunend den Nederlandschen boerenstand. In den laatsten tijd had ik als minister van landbouw de gelegenheid herhaaldelijk overleg te plegen met vertegenwoordigers van landbouworganisaties. Ik heb daarbij ondervonden, dat de overheid en orga* nisaties elkander noodig hebben, en dat de organisaties zonder medewerking der overheid haren arbeid minder goed kunnen verrichten, doch ook dat de regeering haar taak niet zoodanig kan doen als 't moet, als zij niet voorgelicht wordt door de organisaties. Met een woord van vertrouwen in de toekomst voor boerenstand en Boerenleenbank sloot minister Ruvs zijn lang toege* juichte tafelrede. De ondervoorzitter, de heer Kamerbeek, huldigde den Commissaris der Koningin in de provincie Noord*Bra* bant, en stelde in het licht hoe er steeds aangename

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 11