874 recht op vleesch in overeenstemming werd gebracht met den accijns bij het slachten van runderen gevorderd. 14. Tot stand kwam de wet van 19 Mei 1922, hou= dende bepalingen betreffende den boschbouw (Boschs wet 1922). 15. Ingesteld werd een buitenlandsche voorlichtingss dienst. 16. Voorts werd de aardappelwet gewijzigd bij wet van 7 Juni 1924 (nog niet in het Staatsblad opgenomen). Het ministerie Ruys gaf ons de Land= en Tuinbouwonges vallenwet, terwijl het registratierecht op de veilingen kwam te vervallen en het verderfelijke premiestelsel bij openbare verkoopingen en verpachtingen op het punt staat te verdwijnen. 17. Verder is nog bij de 2e Kamer in behandeling een ontwerp van wet, houdende bepalingen betreffende ruilverkaveling, alsmede: 18. een ontwerp van wet houdende voorschriften tot regeling van den uitvoer van boter en kaas. Van deze maatregelen kwamen die genoemd onder 2, 7, 8, 16 en 17 meer in het bijzonder tot stand onder leiding van mis nister Ruys de Beerenbrouck zelf. Hieraan, meent de spreker, heb ik niets toe te voegen, dan het uitspreken van den wensch, dat Jhr. Ruys nog lange jaren ons land en onze landbouwende bevolking moge ten zegen zijn. Een spontane ovatie werd hier den Minister gebracht en vol geestdrift de nationale hymne gezongen. Daarna sprak minister Ruys de Beerenbrouck. Als wij eenige tientallen jaren terug gaan, aldus de minister, vinden wij landbouw en landbouwers in een toestand, waarbij de regeering weinig zorg besteedde aan beide. Evenwijdig geheel of gedeeltelijk daarom ontbrak het vereenigingswezen. Langzaam kwam er verandering. De Staat begon zich met landbouw en landbouwers te bes moeien, niet altijd tot zijn genoegen. En weer evenwijdig hieraan kwam uit de vrije maatschappij op de organis satie, kwamen op de durf en de energie van den boerens stand voor het vereenigingswezen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 10