MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Aart Heeren Leden van het Bestuur en van den Raad van Toezicht en Kassiers der aangesloten boerenleenbanken. Mijne Heeren, Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Coöp. Centrale Boerenleenbank rekent het zich, bij gelegen* 'heid van de viering van het Zilveren Jubilé der Centrale Boerenleenbank, tot plicht, U allen innigen dank te brengen voor het ongeschokt vertrouwen, in al die jaren genoten, en voor de wederzijdsche oprechte samenwer* king, om het hooge doel, door onze boerenleenbanken beoogt, te bereiken. Voor de gelukwenschen, zoowel den 5en December als den 24 Juni j.1. ontvangen, zeggen zij hartelijken dank. Tot blijvende herinnering aan dit Zilveren Jubilé, hebben zij de eer aan iedere aangesloten Boerenleen* bank één exemplaar aan te bieden van het GEDENKBOEK, dat bij deze gelegenheid is samengesteld, en een korte geschiedenis bevat van hetgeen in de verloopen 25 jaren is voorgevallen. Moge dit Gedenkboek steeds in herinnering roepen, wat door onderling samenwerken, onder Gods milden zegen, is kunnen bereikt worden. No. 96. UNI 1924. Namens den Raad v. Toezicht: Namens het Bestuur: Mr. TH. AQUARIUS, A. N. FLESKENS, Voorzitter. President. Mr. V. DLIBOIS, Secretaris.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1