MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 95. MEI 1924. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Coöp. Centrale Boerenleenbank. Bij gelegenheid van de Algemeene Vergadering, waar? in het 25ste jaarverslag van de Coöp. Centrale Boeren* leenbank wordt uitgebracht, wenschen Bestuur en Raad van Toezicht het 25*jarig bestaan der Centrale Boeren* leenbank feestelijk te herdenken. Wanneer men aan den toestand van vóór 25 jaren terugdenkt, en zich herinnert hoe destijds de toestanden waren bij de meeste landbouwers en tuinders; hoe er een volslagen gemis was aan credietinstellingen voor den landbouw, wat meestal ten gevolge had, dat ook de flinksten en energieksten niet vooruit konden komen, en zeer dikwijls sukkelaars bleven hun geheele leven; hoe zoovelen afhankelijk waren en bleven van anderen; dan mag men wel den dag zegenen, dat in ons Land de boerenleenbanken ontstonden, en mag men ook feeste* lijk herdenken de dag, waarop de Centrale Boerenleen* bank werd opgericht, welke onmisbaar is geweest, om de plaatselijke boerenleenbanken tot bloei te brengen. Wij, Christenen, erkennen de waarheid van het woord: „noch hij is iets, die plant, noch hij die de planten besproeit, maar groot alleen is God, die was* dom geeft." Niemand beter dan onze landelijke bevol* king beseft den diepen zin van deze woorden; bij het ontstaan en den bloei onzer boerenleenbanken kunnen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1