MEDEDEELINGEN I MAANDELIJKSCHE VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN MAART 1924. De Notulen van de Vergaderingen van Bestuur en van Raad van Toezicht van de Boerenleenbanken. Het is van veel belang, dat de Notulen van de ver* gaderingen van het Bestuur en van den Raad van Toe* zicht der plaatselijke boerenleenbanken, accuraat en vol* ledig gehouden worden. Men moet in de Notulen steeds alles kunnen vinden, wat van belang is voor de Boeren* leenbank. Daarom behoeven de Notulen nog niet lang te zijn; kort en bondig, maar toch volledig is hier 't beste. Zoo het eenigszins mogelijk is, dienen de Notulen geschreven te worden tijdens de vergadering; dan wordt er niets vergeten, en de leden, die de vergadering heb» ben bijgewoond, kunnen de Notulen teekenen, alvorens zij naar huis gaan. Er zijn ook hier uitzonderingen; het kan voorkomen, dat er lange besprekingen gehouden zijn, die men gaarne in de Notulen zag opgenomen, bijvoorbeeld, bij de be» handeling van een groot crediet, waarbij men de ver* schillende gegevens, welke tot het toestaan of het ver» .••werpen van het crediet geleid hebben, zoo volledig l- --mogelijk wenscht op te nemen. Ook kunnen er be* "sprekingen over andere belangrijke onderwerpen ge» k TVoerd zijn, die moeilijk terstond in het.JfópMijn weer te geven. Maar dit behoort tot de grooté uftffiilKingen,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1