4 anders dan verkapte voorschotten te zijn;.men nam ter* stond het geheele bedrag op, en verder geschiedt op de loopende rekening niets of niet veel meer dan de jaar* lijksche rentebetaling. Aldus wordt artikel 49, 2° der Sta* tuten ontdoken, niet alleen omdat aldus feitelijk voor* schotten voor onbepaalden tijd gegeven worden, maar ook, omdat onder die omstandigheid geen jaarlijksche kapitaalaflossing plaats heeft.l) Dit nu is een ernstige fout, niet zoozeer wegens de formeele ontduiking maar wèl omdat men daardoor in strijd komt met de grond* beginselen van eene gezonde financieele politiek, die aan het voorschrift der Statuten ten grondslag liggen en verder wijl daardoor een voornaam deel van de meer ideëele taak der Boerenleenbank wordt prijs gegeven, en het belang der leden kan worden geschaad. Het doel van dat voorschrift der jaarlijksche aflos* sing is toch: 1. den boer behulpzaam te zijn bij het zoodanig finan* cieeren van zijn bedrijf, dat hij geleidelijk geld moet zien over te leggen, om het bedrijf schuldvrij te maken en dus tenslotte met zijn eigen bedrijfskapitaal te gaan werken. Hierbij is het niet uitgesloten, dat ook, of althans daar* na, het bedrijf zelf weer wordt verbeterd of uitgebreidt, waarvoor opnieuw geld kan worden opgenomen; 2. voor de leden der Boerenleenbank, die onbeperkt aansprakelijk zijn, den waarborg, in het bedrijf van den voorschotnemer gelegen, grooter te maken, naarmate dit minder belast en dus de voorschotnemer meer crediet* waardig wordt; 3. het risico der borgen, die uit onderling hulpbetoon Wij spreken nu alleen van de credieten in loopende rekening, die gegeven worden werkelijk ten behoeve van de behoeften van het boerenbedrijf, op korter termijn zich herhalende, zooals aankoop van vee, meststoffen, zaai* en pootgoed, betaling van arbeidslooner, enz. Wij laten buiten beschouwing de helaas hier en daar maar gelukkig zeer zeldzaam zich met totaal gebrek aan inzicht in de taak der Boerenleenbanken vertoonende credieten in loopende rekening voor grondaankoop of andere doeleinden op langen termijn. Zulke ere* dieten, welken vorm men er ook voor kiest, liggen natuurlijk als lang loopende uitleening, niet op den weg van de Boerenleenbank, al is de dekking nog zoo solied, en al heeft men ze ook in den vorm van credieten gegoten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 8