Duur en jaarlijksche vermindering van credieten in loopende rekening. Voor de voorschotten, door de plaatselijke Boeren* leenbanken te verkenen, schrijven haar Statuten in arti* kcl 49, 2", een jaarlijksche aflossing voor door te bepalen, „dat als een voorschot langer loopt dan één jaar, elk jaar een gedeelte moet worden afgelost." Het gevolg van dit voorschrift is o.a. dat na verloop van een zeker aantal jaren het voorschot geheel is af ge* lost. Dit is zeer nuttig. De voorschotnemer is van zijn schuldverbintenis af, de borgen zijn van hunne verbinte* nis ontheven en de Boerenleenbank heeft de handen vrij, de leden dragen geen risico meer. Heeft de vroegere schuldenaar opnieuw geld noodig, dan kan hij zulks aan* vragen, en het Bestuur der Boerenleenbank gaat alle omstandigheden na, alsof de betrokkene nooit geld van de Bank had opgenomen. Het onderzoekt de crediet* waardigheid van den aanvrager, den aard en den toe* stand van zijn bedrijf, de soliditeit der aangeboden dekking. Hebben de oude borgen bezwaar tegen een hernieuwde verbintenis, dan kan de aanvrager naar andere borgen uitzien of zoo mogelijk zakelijke zekerheid verschaffen. Zoo het Bestuur der Bank reden heeft, om de oude borgen door andere vervangen te willen zien of zakelijke zekerheid te vorderen, dan kan het dienaangaande voorwaarden stellen. In één woord: van alle zijden heeft men de handen vrij en kan men zonder aanstoot te geven rustig overleggen, op welke overeenkomst men weerom in zee zal steken. Hiermede is niet het eigenlijke doel van bovenvermeld voorschrift aangegeven, hetwelk veel meer omvat wij komen hierop nog terug maar in het verband, waarin wij er hier op wenschen te wijzen, is het voldoende aan te toonen, dat het tot gevolg heeft, den duur van een voorschot te beperken. Door deze beperking van duur komt zooals reeds gezegd eenmaal een eind aan de Overdruk uit de „Mededeelingen van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven" van Januari 1924.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 5