75 i zijn geraadpleegd. Wij maken ons daaromtrent dan ook niet in het minste ongerust. Overigens verwarre men deze cessies niet met die, waarvan sprake was in de advertenties in de couranten, waarbij compensatie of schuldvergelijking beoogd werd door de debiteuren en crediteuren der Hanzebank. Onze cessies hebben daarmede niets uit te staan. De evens tueele nietigheid dier geadverteerde cessies is dus ook van geen beteekenis voor ons. Ten slotte wenschen wij er de aandacht op te vess tigen, dat de finantieele positie der Centrale Boerenleens bank van dien aard is zooals uit de U bekende cijfers der balans ook duidelijk blijkt, dat de terugbetaling van de gelden, welke door de plaatselijke Boerenleens banken of wie dan ook, bij de Centrale Boerenleenbank zijn gedeponeerd, ten volle gewaarborgd is. Wij achten het niet zonder nut U bovenstaande ges gevens te verschaffen, opdat zij bij voorkomende gevals len U van dienst zouden kunnen zijn. Hoogachtend, Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Mr. V. G. G. M. DUBOIS, Secretaris. De President van den Raad van Toezicht: Mr. TH. J. H. AQUARIUS. De Directeur: F. J. M. KESSELS. Memorieboek. ANTONIUS VAN ELK f Den 30 November 1923 is te Afferden (Geld.) overs leden de heer Antonius van Elk, vanaf de oprichting lid van de Boerenleenbank^ en sedert 1917 lid van den Raad van Toezicht. De heer Antonius van Elk was ook Voors

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 25