749 noodig, dat de volstrekte meerderheid verkregen wordt van alle leden, waaruit dat bestuurslichaam bestaat. Veronderstel, dat een voorschot wordt aangevraagd, waarvoor de toestemming van den Raad van Toezicht noodig is. Indien het Bestuur, dat bijv. uit 5 leden bestaat, het voorschot toestaat met algemeene dus met 5 stemmen, en de Raad van Toezicht, die bijv. ook uit 5 leden bestaat, verwerpt het voorstel met 3 tegen 2 stemmen, dan mag het voorschot niet gegeven worden. En toch hebben zich van de 10 personen, die aan de stemming deelnamen, er 7 vóór verklaard. Maar bij al deze gevallen, stemt ieder bestuurslichaam, dus zoowel Bestuur als Raad van Toezicht, afzonderlijk, ook al zouden zij samen vergaderen. Mededeeling. De volgende circulaire werd aan de aangesloten Boe* renleenbanken verzonden: EINDHOVEN, 2 Januari 1924. Aan onze Boerenleenbanken, Na de verschijning van het Rapport van de commis* sie van deskundigen, inzake de surséance van de Hanze* bank te 's Hertogenbosch, waarin de mogelijkheid be* sproken werd, dat de cessies of overdrachten van vorde* ringen aan de Centrale Boerenleenbank zouden kunnen betwist worden, ontstond er hier en daar eenige onrust, Waarom wij onmiddellijk eene circulaire tot U hebben gericht, om U mede te deelen, dat er onzerzijds niet de minste vrees bestaat, dat zulke betwisting succes zou kunnen hebben. Deze mededeeling heeft hare uitwerking niet gemist en, nu de kalmte terugkeert, stellen wij het op prijs, U nadere inlichtingen omtrent onze verhouding met de Hanzebank te verschaffen, opdat U deze nog beter zoudt kunnen beoordeelen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 23