748 Zijn er minder leden aanwezig, dan kan er geen vers gadering gehouden worden, wijl deze onbevoegd is eenig besluit te nemen. Maar is de meerderheid aanwezig, in ons geval 6 leden dan kan de vergadering doorgaan. Wordt besloten, om in deze vergadering eene beslissing te nemen, dan moet het voorstel, dat in stemming gebracht wordt, 6 stemmen op zich vereenigen, om aangenomen te zijn. Zoude slechts één van deze zes tegen stemmen, dan is het voorstel verworpen. Indien er gevallen van het openbaren van ambtsgehei; men voorkomen, is het wenschelijk zooveel mogelijk leden van Bestuur en Raad van Toezicht ter vergadering te samen te hebben, alvorens eene beslissing te nemen. Als er eene klacht tegen een lid van Bestuur of Raad van Toezicht of tegen den Kassier wordt ingediend wes gens schending van ambtsgeheimen, moet binnen ééne maand eene vereenigde vergadering van Bestuur en van Raad van Toezicht worden opgeroepen, en wel door den President van den Raad van Toezicht. Blijft deze in ges breke om deze gecombineerde vergadering binnen ééne maand op te roepen, zoo moet de oproeping door den Directeur of Voorzitter van het Bestuur geschieden. En als deze eveneens in gebreke blijft, dan kan ieder lid van Bestuur of van Raad van Toezicht deze vergadering beleggen. Deze vereenigde vergadering wordt geleid door dens gene, die haar heeft opgeroepen, en mocht deze afwezig zijn, door het lid, dat het oudste is in levensjaren. Het is wel wenschelijk er hier even op te wijzen, dat dit het éénige geval is, waarbij de Statuten eene vers eertigde of gecombineerde vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht kennen. Wel gebeurt het meermalen en dit is zeer aan te bevelen dat Bestuur en Raad van Toezicht samen vergaderen; maar als het op stemmen aankomt, zoo stemt èn het Bestuur èn de Raad van Toezicht ieder afzonderlijk. En voor eene beslissing is het dan ook

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 22