747 zoude ook deze niet aanwezig zijn, dan bekleedt het oudste lid in levensjaren de functie van Voorzitter. Thans volgt eene regeling voor het geval, dat een der leden van Bestuur of van Raad van Toezicht of de Kas* sier, ambtsgeheimen, betreffende de Boerenleenbank, geopenbaard heeft. Het is soms zeer moeilijk uit te maken, of er schending van ambtsgeheim heeft plaats gehad. En daarom schrij* ven de Statuten voor, dat er eene vereenigde vergadering van Bestuur en van Raad van Toezicht zal gehouden worden, om in deze eene beslissing te nemen. Degene, die van schending van ambtsgeheimen ver* dacht wordt, dient niet aan de stemming deel te nemen, al schrijven de Statuten zulks niet uitdrukkelijk voor; het is immers een algemeene regel, dat als het over de persoonlijke belangen van iemand gaat, deze niet mede* stemt. Wel dient de verdachte van het openbaren van ambts* geheimen in staat gesteld te worden zich te verdedigen, en als het wenschelijk is, kunnen getuigen gehoord worden. Eerst daarna dient de beslissing te vallen; en deze beslissing wordt genomen bij geheime stemming, en met meerderheid der geldige stemmen van alle aanwezigen. Hier moet echter terstond de aandacht gevestigd wor* den op de bepalingen van het volgend artikel 20. Want dit artikel schrijft zeer terecht voor, dat er „geen bet sluiten genomen kunnen worden dan met volstrekte meerderheid van stemmen van alle leden, waaruit Bes stuur en Raad van Toezicht behooren te bestaan." Stel, dat de Statuten voorschrijven, dat Bestuur en Raad van Toezicht ieder 5 leden moeten tellen; dan zal in eene vereenigde Vergadering geen besluit kun* nen genomen worden, als er niet de meerderheid van alle leden, waaruit Bestuur en Raad van Toezicht moe* ten bestaan, ook aanwezig zijn; in dit geval dus 6 leden, wijl Bestuur en Raad van Toezicht ieder uit 5 leden moe* ten bestaan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 21