745 Verklaring van de statuten der plaatselijke Boerenleenbanken. Art. 19. 1. De vergaderingen van het Bestuur en den Raad van Toezicht worden opgeroepen en geleid door de respectieve Voorzitters. Bij ontstentenis of verhindering van den Voorzitter treedt hier en overal elders de Ondervoorzitter in zijn plaats en bij ontstentenis of verhindering ook van dezen, het oudste lid in jaren. Voor gewone vergaderingen, die gehouden worden op tijden, bij huishoudelijk Reglement vastgesteld, is geen oproeping noodig. 2. Voor buitengewone vergaderingen behoort de oproeping schriftelijk te geschieden, met opgave van redenen. 3. Of een lid van den Raad van Toezicht, een Bestuurslid of de Kassier een ambtsgeheim heeft openbaar gemaakt, hetzij tijdens, hetzij na het bes kleeden zijner functie, wordt beslist in een verz eenigde vergadering van den Raad van Toezicht en het Bestuur, bij geheime stemming en met meen derheid der geldige stemmen van alle aanwezigen. 4. Deze vergadering wordt binnen een maand na de aanvrage opgeroepen door den President van den Raad van Toezicht. Geldt het den Presit dent van den Raad van Toezicht zelf of blijft de oproeping zijnerzijds achterwege, dan moet zij ge* schieden door den Directeur. Overigens is ieder lid van den Raad van Toezicht en van het Bestuur tot oproepen bevoegd, wanneer het van oordeel is, dat schending van ambtsgeheimen heeft plaats gehad. 5. Leider der vereenigde vergadering is hij, die haar heeft opgeroepen en bij diens afwezigheid het oudste lid in jaren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 19