744 der borgen voorziening eischt. Ook de waarde van het hypothecair onderpand kan dalen en hierop dient dus nauwkeurig het oog gehouden te worden. Maar het bes hoeft geen betoog, dat bij hypothecair onderpand de duur wat langer genomen mag worden. Elk geval dient op zichzelf beoordeeld te worden. B. Voor de bestaande credieten, waarvan het geheel of een deel vast blijft staan (zie hierboven tweede en derde soort) worden bovendien jaarlijksche vermindes ringen als boven aangegeven, voorgeschreven. Zoodra het punt bereikt is (zie derde soort hierboven) waar die rekeningen over het geheel, werkelijke loopende rekes ningen zijn, kunnen deze verminderingen ophouden. Ongeacht deze vermindering wordt dus ook voor deze credieten een vaste duur bepaald gelijk onder A aans gegeven. C. In de toekomst worden de credieten in loopende rekening niet meer voor onbepaalden tijd gegeven maar bijvoorbeeld voor vijf of tien jaar. Hierbij kan zoos als reeds gezegd rekening worden gehouden met den aard der gegeven zekerheid. Teneinde misbruiken te voorkomen, wordt bij het verleenen van het crediet een jaarlijksche vermindering voorgeschreven (zie Modelakten). Blijkt de rekening een werkelijk geheel zich omzettende loopende rekes ning te zijn, zonder vast gedeelte, dan kan de bepaling betreffende credietvermindering in de akte buiten toes passing worden gelaten. In het belang onzer Boerenleenbanken en van haar leden en voorschots en credietnemers, mogen wij vers trouwen op een nauwgezette en ijverige medewerking onzer plaatselijke beheerders, waardoor spoedig moge bereikt worden, dat de zich langzamerhand ingeburgerd hebbende verkeerde gewoonten op het terrein der cres dieten in loopende rekening, spoedig tot het verleden zullen behooren. De noodige aanvullingss en wijzigingssakten door bos venstaande maatregelen noodig geworden, zijn ten kans tore der Centrale Bank verkrijgbaar.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 18