8 rekeningen over het geheel, werkelijke loopende reke* ningen zijn, kunnen deze verminderingen ophouden. Ongeacht deze vermindering wordt dus ook voor deze credieten een vaste duur bepaald gelijk onder A aam gegeven. C. In de toekomst worden de credieten in loopende rekening niet meer voor onbepaalden tijd gegeven maar bijvoorbeeld voor vijf of tien jaar. Hierbij kan zoo? als reeds gezegd rekening worden gehouden met den aard der gegeven zekerheid. Teneinde misbruiken te voorkomen, wordt bij het verleenen van het crediet een jaarlijksche vermindering voorgeschreven (zie Modelakten). Blijkt de rekening een werkelijk geheel zich omzettende loopende reke* ning te zijn, zonder vast gedeelte, dan kan de bepaling betreffende credietvermindering in de akte buiten toe* passing worden gelaten. In het belang onzer Boerenleenbanken en van haar leden en voorschot* en credietnemers, mogen wij ver* trouwen op een nauwgezette en ijverige medewerking onzer plaatselijke beheerders, waardoor spoedig moge bereikt worden, dat de zich langzamerhand ingeburgerd hebbende verkeerde gewoonten op het terrein der ere* dieten in loopende rekening, spoedig tot het verleden zullen behooren. De noodige aanvullings* en wijzigings*akten door bo* venstaande maatregelen noodig geworden, zijn ten kan* tore der Centrale Bank verkrijgbaar.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 12