MEDEDEELINGEN No. 90. DECEMBER 1923. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Het Zilveren Feest der Centrale Boerenleenbank. De 5e December 1923, de dag waarop vóór vijfden* twintig jaren de Centrale Boerenleenbank werd opge= richt, is niet ongemerkt voorbijgegaan. Al stelt het Bestuur met den Raad van Toezicht zich voor het zilveren feest te herdenken met de afgevaardigd den der aangesloten boerenleenbanken bij gelegenheid der Algemeene Vergadering, toch was het van meening, dat ook de eigenlijke dag der oprichting plechtig her= dacht moest worden. Daarom was er op dien dag eene Vergadering te Einds hoven belegd van het Bestuur en van den Raad van Toe* zicht, als naar gewoonte bijgewoond door den Directeur, den Secretaris van het Bestuur, den Adviseur en den PresidenCCommissaris van de Boerenhypotheekbank. In den morgen droeg de Zeereerw. Heer Adviseur eene H. Mis van dankzegging op in de Kapel der Z.E. Paters Augustijnen, welke werd bijgewoond door de leden van het Bestuur en van den Raad van Toezicht, door de Directie en door alle hoofdd en andere ambted naren, aan de Centrale Boerenleenbank verbonden. In de daarop gehouden vergadering boden, bij monde van den Eersten Inspecteur, den heer Verbeeten, de hoofde en andere ambtenaren hunne gelukwenschen aan allen aan, die de vergadering bijwoonden. De heer Verd beeten herdacht degenen, die tot de oprichting en tot den bloei der Centrale Bank hebben medegewerkt, en stelde in het licht het vele goede, dat door de boerend leenbanken is verricht, en waartoe deze, zonder eene Centrale, niet bij machte zouden zijn geweest. Hij wees

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1