704 Gelukkig dat spoedig de Centrale Boerenleenbank tot stand kwam, en in al deze moeilijkheden voorzag. Want als eerste doel der Centrale Boerenleenbank gold het veilig en rentegevend beleggen der overtollige spaargelden, en het verschaffen der noodige credieten aan die boerenleenbanken, die zelve over geen voldoen* de geld beschikten. Deze taak heeft de Centrale Boerenleenbank in de afgeloopen 25 jaren ten volle volbracht; voor de gelden, door de aangesloten boerenleenbanken aan haar toe* vertrouwd, werd eene rente vergoed, als geen andere Bank voor terstond opvorderbare gelden gaf; aan alle opvragingen werd steeds onmiddellijk voldaan. En geen. enkele boerenleenbank, die voorschotten, welke op den weg der boerenleenbanken liggen, wilde geven, heeft dit ooit behoeven te weigeren, omdat zij over geen vol* doende crediet bij de Centrale Boerenleenbank be* schikte. De Centrale Boerenleenbank genoot in zulke mate het vertrouwen der aangesloten boerenleenbanken, dat zij steeds over ruim voldoende middelen beschikte, om aan alle aanvragen der crediet*behoevende boerenleen* banken te voldoen, zonder ooit een beroep te behoeven, te doen op eene andere instelling. De tweede taak der Centrale Boerenleenbank was het bijstaan der plaatselijke boerenleenbanken met raad en daad, en vooral het voeren van controle. Voor de leden en ook voor de beheerders van de boe* renleenbanken was het een zaak van hoog belang, dat zij over een inspectiedienst konden beschikken, die be* noemd werd en onder toezicht stond van de Centrale Boerenleenbank, die op hare beurt beheerd werd door de vertrouwensmannen der boerenleenbanken. En naast het voeren van controle, was het geven van voorlichting en raad eveneens van veel belang voor beheerders en kassiers, vooral in de eerste jaren, toen alles nog zoo nieuw en ongewoon was voor degenen, die wel met

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 4