71 teneinde daardoor de Algemeene Vergadering nog meer belangwekkend te maken. Het Bestuur der Centrale Bank wil er gaarne toe aan* moedigen, dat sprekers vaker gevraagd worden, want af* gescheiden van het bovenvermelde prijzenswaardige doel, verdient het bovendien aanbeveling bij tijd en wijle ter Algemeene Vergadering een onderwerp, van belang voor de Organisatie, in den breede te doen behandelen. Dit voorkomt op de eerste plaats, dat de leden de Boerenleenbank gaan beschouwen als een ge* wone bankinstelling, waarbij alleen geldzaken een rol spelen, terwijl zij in haar moeten zien hun sociale ver* eeniging, die op de eerste plaats dient tot hun maat* schappelijke en zedelijke verheffing. Door de verschafte voorlichting krijgen de leden tevens wat meer kennis omtrent zaken, waarvan zij anders maar zeer oppervlak* kig en zelfs geheel onjuist hooren spreken, en het inzicht in veel dingen wordt verhelderd. De hernieuwde belich* ting van de Christelijke beginselen, welke den grondslag der Boerenleenbank vormen, zal het saamhoorigheids* gevoel versterken en verbeteren. Er komt een gezonde, op kennis van zaken gegrondveste gedachtenwisseling, welke het organisatieleven verjongt en versterkt. In het belang van zulk een krachtig organisatieleven stelt de Centrale Bank gaarne een spreker ter beschik* king voor de Ledenvergaderingen der Boerenleenban* ken. Men zal echter begrijpen, dat bij het groote aantal aangesloten Banken niet steeds op slag aan alle aan* vragen kan worden voldaan, en dat een goede regeling onmisbaar is. Men zende daarom zijn aanvrage TIJDIG minstens één maand tevoren in. Verzekering tegen brandschade van hypothe cair verbonden goederen bij Duitsche Maatschappijen. Vooral in het Oosten en Zuiden des lands, bijzonder* lijk in Limburg, komen bij de Boerenleenbanken hypo*

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 16