715 Bank. De wenschelijkheid wordt betoogd om tot een» heid te komen. Daarna wordt met algemeene instemming besloten de Centrale Boerenleenbank op te richten. De artikelen van de Statuten worden nu artikels» gewijze behandeld, en met enkele wijzigingen aange» nomen. Alvorens de stemmingen aanvingen, werd de wen» schelijkheid uitgesproken, dat de Raad van Toezicht bestaan zoude voor de helft uit leden van Boerenleen» banken in Noord»Brabant en voor de wederhelft uit leden van Boerenleenbanken in Limburg gelegen. Tot leden van den Raad van Toezicht werden ge» kozen: de heer van den Heuvel te Geldrop, met 19 stemmen; de heer Deckers te Heeze, met 19 stemmen; de heer Bolsius te Schijndel, met 19 stemmen; de heer Truyen te Meyel, met 19 stemmen; de W.Eerw. heer Souren te Swalmen, met 18 stemmen; de heer Pijls te Schinnen, met 19 stemmen. Tot leden van het Bestuur werden gekozen: de heer Mr. Tasset, te Roermond, met 20 stemmen; de heer van Heeswijk te Vught, met 20 stemmen; de heer Berkvens, tevens Directeur, met 18 stemmen. Op het einde der vergadering dankt de heer Truyen den Voorzitter voor zijne tactvolle leiding, en wordt de vergadering gesloten. Een spreker voor de Algemeene Vergadering der plaatselijke Boerenleenbank. Indertijd hebben wij de Besturen der plaatselijke Boe» renleenbanken aangespoord om ter voorkoming van het afwezig blijven van de leden der Bank op haar Alge» meene Vergadering de Agenda zoodanig in te richten, dat zij de belangstelling der leden kan opwekken. Tengevolge van deze aansporing ontvingen wij nu en dan het verzoek, een spreker ter beschikking te stellen,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 15