MEDEDEEL1NGEN No. 88. OCTOBER 1923. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN De Boerenhypotheekbank uitsluitend voor de land- en tuinbouwers. Volgens de Statuten van de Boerenhypotheekbank mogen de uitleeningen enkel geschieden aan leden van plaatselijke Boerenleenbanken, aangesloten bij de Boe* renhypotheekbank. Nu zijn hier en daar bij de plaatselijke boerenleenbank ken personen als leden toegetreden, die geen landbouw* bedrijf uitoefenen. Deze leden kunnen geen voorschots ten van de boerenleenbank ontvangen, wijl in de Status ten der plaatselijke boerenleenbanken uitdrukkelijk vers meld staat, dat de voorschotten moeten dienen ter verbetering van het landbouwbedrijf. Wat de Boerenhypotheekbank betreft, hierbij is in de Statuten niet bepaald, dat de uitleeningen onder hypo* thecair verband eveneens uitsluitend moeten dienen ter verbetering van het landbouwbedrijf. Maar zeker is het, dat de geest der statuten dezelfde is, als die bij de plaats selijke Boerenleenbanken. En daarom dienen ook hier de uitleeningen enkel en alleen te geschieden ter ver* betering van het landbouwbedrijf. Daarom is het zeer wenschelijk, dat het Bestuur der plaatselijke Boerenleenbanken goed onderzoeke, of de aangevraagde credieten ook werkelijk dienen tot bes houd, verbetering of verkrijging van landbouwbedrijven, en hieromtrent de meest juiste inlichtingen verstrekken. Vooral nu in den laatsten tijd er meer aanvragen zijn, dan waaraan voldaan kan worden, dient er goed op gelet te worden, dat de beschikbare middelen uitsluitend ten goed& komen aan land* en tuinbouwers, leden der plaatselijke Boerenleenbanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1