670 is, en omdat bij het landbouwwezen veel meer vereenigt dan verdeelt. Ook in ons land is het landbouwvereenigingswezen zoo sterk en verbreid als wellicht nergens ter wereld. Behalve de haast ontelbare vereenigingen op elk gebied, bestaan er ruim honderd boerenleenbanken meer dan er burgerlijke gemeenten zijn. Het zal aan onze boeren en tuinders zeiven liggen, of al deze vereenigingen hare roeping, ook in moeilijke tijden, die komen kunnen, zullen kunnen vervullen. Blijft de onderlinge samenwerking en het onderlinge vertrouw wen bewaard; blijven de leden aan de vereenigingen trouw; steunen zij hunne vereenigingen en hare besturen bij alle voorkomende gelegenheden, dan zullen de vele vereenigingen een kracht blijken, die ten zegen zal zijn voor de geheele samenleving en vooral voor den land; bouwenden stand. Het woord van den Oostenrijkschen schrijver moeten allen onthouden: het landbouwvereenigingsleven is om verwoestbaar, door vijanden van buiten, en kan slechts ten gronde worden gericht door de eigen leden, die dan zelfmoord plegen aan hun eigen vereenigingen. Hoe kunnen de Reservefondsen bij de plaatselijke Boerenleenbanken verhoogd worden 1 In het vorig nummer dezer Mededeelingen gaven wij eene statistiek van de verhouding der Reservefondsen der Boerenleenbanken tot de verplichtingen, nl. de ont; vangen spaargelden en de ontvangen gelden in loopende rekening. Daaruit bleek, dat verschillende Boerenleen; banken reeds thans prachtige reservefondsen bezitten, en wel van 9.1% en 8.2% van alle verplichtingen. Andere daarentegen, hebben nog niet één percent, of nauwelijks één percent, hoewel zij jaren in werking zijn. Voor iedere Boerenleenbank is het plicht, de oor; zaken op te sporen, waaraan deze toestand te wijten is.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 2