684 en rondheid van zijn karakter, meelevend met allen in de plaats zijner inwoning, mee blij met de blijden, maar vooral meelevend waar leed geleden en tegenspoed on* dervonden werd. Zijn aandenken zal in dankbare her* innering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. M. B. COENEN Den 6 September 1923 j.1. is te Huisseling overleden de heer Martinus Bernardus Coenen, oud*kassier onzer Bank. De overledene was vanaf de oprichting in 1897 tot 1 Juli 1922 kassier. Wegens gevorderden ouderdom zag hij zich genoodzaakt ontslag te vragen, hetgeen hem eervol gegeven werd, met bijzonderen dank voor de vele en groote diensten aan de Boerenleenbank bewezen. De betreurde overledene was tevens voorzitter van het Katholiek Armbestuur en Bestuurslid van den plaatse* lijken Boerenbond. Hij was om zijn eenvoud en oprecht* heid geacht en bemind, door allen, die hem kenden, en was de vraagbaak voor rijk en arm, steeds behulpzaam en gedienstig, en een stille weldoener. Zijn aandenken zal bij allen die hem kenden in dankbare herinnering blijven voortleven. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 16