683 leden resp. 18 en 30 Juli. Beiden behoorden tot de op# richters der Boerenleenbank. De heer van Besouw was van het begin af secretaris van het Bestuur, tevens langen tijd Wethouder der gemeente en Vice#president der Vincentius#vereeniging. De heer Tijssen was lange jaren belangeloos Kas# sier, later Voorzitter van den Raad van Toezicht en de laatste jaren Directeur. Hij was geruimen tijd Arrondissements#schoolopzie# ner, Wethouder der gemeente, Secretaris der Vincen# tiusvereeniging en Vice#president van het R. K. Zang# koor. Beiden behartigden op alle wijzen den bloei der Boe# renleenbank, zoodat hun aandenken bij de leden in dankbare herinnering zal blijven. Zij rusten in vrede. JEAN MAES t Den 15 Juli 1923 overleed te Stramproy (L.) de Heer Jean Maes, ondervoorzitter der Boerenleenbank van Stramproy sinds hare oprichting in 1902. De overledene was tevens Wethouder der Gemeente en Bestuurslid van meerdere vereenigingen. Hij vervulde al deze func# ties met ijver en gaf in de Vergaderingen der Leenbank bezadigde adviezen, die getuigden van zijn helder door# zicht. Daarom zal zijn aandenken lang in herinnering blijven. Hij ruste in vrede. PETER VAN DOMMELEN f Den 18 Augustus 1923 overleed te Maashees de Heer Peter van Dommelen, sedert de oprichting 1899 onafge# broken lid van het Bestuur en vanaf 30 Dec. 1900 Direc# teur der Boerenleenbank. De dierbare overledene was tevens kerkmeester. Hij was een voorbeeldig christen, als behulpzaam vriend en medeburger geëerd en bemind, en gedragen in 't hart van groot en klein, door den adel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 15