680 Het Vereenigingsleven, en in het bijzonder de Crediet-vereenigingen bij de Duitsche landbouwers. De toestand van verwarring en van de waardeloos* heid van den Duitschen Mark heeft het Duitsche be* drijfsleven tot in zijn diepste grondlagen geschokt. Met enkele woorden schetst de „Anwalt" van het Rijksverband der Duitsche boerenvereenigingen in zijn Jaarbericht over 1922/23 dezen toestand als hij schrijft: „Het gaat niet om de phantastische getallen, die op de „geld* en warenmarkt gehoord worden, neen, veel „zwaarder weegt de onmogelijkheid om eenig inzicht „te hebben in de verhoudingen en toestanden, die na een „paar weken zullen heerschen. Alle berekeningen wor* den daardoor onmogelijk." Toch blijft de Duitsche boer aan zijne landbouw* vereenigingen trouw, en sticht nog steeds nieuwe ver* eenigingen, om zijne belangen te behartigen, en mede te werken aan de voedselvoorziening der bevolking. In het vereenigingsjaar 1922/23 werden 2094 land* bouw*vereenigingen gesticht en werden er 678 ontbon* den, zoodat eene toename van 1416 te boeken viel. Den lsten Juni 1923 bestonden er in Duitschland: 99 Centrale vereenigingen; 19.486 Boerenleenbanken; 4.732 Aan* en verkoopvereenigingen; 3.467 Zuivelvereenigingen; 9.869 Andere vereenigingen. 37.653 Landbouwvereenigingen. Van deze 37.653 zijn er 24.881 bij het „Reichsverband" aangesloten. Maar de contributies, die bijgedragen wor* den, hebben in zulke mate hare koopkracht verloren, dat dit Reichsverband niet meer in staat is een Jaarver* slag uit te geven, en dat het zijn, om de veertien dagen verschijnend orgaan, heeft moeten inkrimpen, en dit

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 12