679 Berichten. POSTGIRO*DIENST. Heeren Kassiers worden verzocht, tot nader bericht, te willen doorgaan met de gelden aan de Centrale Boerenleenbank te zenden per aan* geteekend schrijven, en niet per poststortingen. DIVIDENDEN. Betaalbaar zijn bij de Coöp. Centrale Boeren* leenbank te Eindhoven: Dividendbewijs nr. 8 der Coöp. Centrale Boeren* leenbank (van nrs. 1 tot en met 1800) met f 6,—. Dividendbewijs nr. 8 der Coöp. Centrale Boeren* leenbank (van nrs. 1801 tot en met 2334) met f 2,—. Dividendbewijs nr. 14 van de N. V. Boeren* Hypotheekbank met f 6,— Dividendbewijs nr. 4 aandeelen B van de Neder* landsche Landbouwbank nr. 1 tot en met 1500 met f 50,— nr. 1501 tot en met 2500 met f 37,50. Bijschrijving van renten. Het blijkt ons, dat de Minister van Financiën van oordeel is, dat ingevolge de laatstgewijzigde Zegelwet BIJSCHRIJVING van renten even zoo wel als BE* TAALDE renten aan zegelrecht onderworpen is en dat sedert dien alle banken met dit oordeel rekening houden. Om moeilijkheden te voorkomen achten wij het daar* om gewenscht, dat ook de Boerenleenbanken aldus hans delen en in voorkomende gevallen bij de vermelding van de BIJGESCHREVEN RENTE in de boekjes door den Kassier geteekend wordt op ZEGEL, (plakzegel van tien cent.)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 11