678 Kweekerscrediet onder Rijksgarantie. De Besturen der Boerenleenbanken, die indertijd kweekerscrediet onder garantie van het Rijk verleend hebben, worden voor de nog loopende credieten op het volgende gewezen. De Liquidateur voor de zaken van de voormalige com= missie voor kweekerscrediet deelt ons mede, dat in vers band met de gerezen moeilijkheden bij het innen der rente in overleg met de Plaatselijke Commissiën van Advies besloten is, voortaan die renten in termijnen te doen innen en wel bij den aanvang van ieder kwartaal. Dientengevolge is aan alle betrokken voorschots nemers door den liquidateur der genoemde Commissie een circulaire gezonden, inhoudende het bericht, dat bes sloten is de rente met ingang van 1 October e.k. te doen innen in vier termijnen en wel in Januari April, Juli en October. Deze circulaire zegt dan verder: „Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat uitstel voor „de betaling der rente niet kan worden verleend. Wans „neer de betaling daarvan achterwege blijft, zal er alle „aanleiding bestaan ernstig te overwegen, of het niet „noodzakelijk is het betreffende bedrijf te liquideeren. „Alleen in allernoodzakelijkste uitzonderingsgevallen „zal van dezen stelregel kunnen worden afgeweken." De Liquidateur richt tot de Boerenleenbanken, welke kweekersscredieten hebben verleend, het verzoek met het vorenstaande wel rekening te willen houden. Wij meenen daarom goed te doen, met hierop nas drukkelijk de aandacht van de Besturen der betrokken Boerenleenbanken te vestigen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 10