MEDEDEELINGEN No. 83. MEI 1923. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Nijmegen. De gewone Jaarlijksche Algemeene Vers gadering der Coöperatieve Centrale Boerens leenbank zal dit jaar plaats hebben op DONDERDAG 21 JUNI aanst., en niet te Eindhoven maar te NIJMEGEN. De Vergadering wordt gehouden in de zaal van het R. K. Vereenigingsgebouw „Unitas", gelegen aan het Valkhof No. 11. Nadere mededeelingen omtrent bijzonderheden volgen. Onze lezers weten, dat meermalen, en weerom op de laatste Algemeene Vergadering, aangedrongen werd, om de Algemeene Vergadering niet steeds te Eindhoven te houden, maar ook eens eene andere, meer noordelijk gelegen stad, aan te wijzen, wijl de afgevaardigden der in het Noorden gelegen banken meestal 's avonds te voren te Eindhoven moeten aankomen, willen zij tijdig ter vergadering aanwezig zijn. Het Bestuur heeft besloten, bij wijze van proef, de Algemeene Vergadering dit jaar te NIJMEGEN te bes leggen, ten einde tegemoet te komen aan de wenschen der meer in het Noorden gelegen boerenleenbanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1