592 A. VERMOLEN f Den 14en Maart overleed in het St. Lucia*gesticht te Prinsenhagë in den ouderdom van bijna 77 jaren de heer A. VERMOLEN, oud*hoofd der school te Tete* ringen. Hij was medeoprichter der Boerenleenbank te Teteringen in 1906 en onafgebroken vice*president van den Raad van Toezicht. Hij stelde veel belang in de vergaderingen en zelden of nooit was hij afwezig. Zijn aandenken zal in dankbare herinnering blijven. WILLEM HESEN Te Oirlo overleed den 21 Maart de heer Willem Hesen, Directeur der Boerenleenbank. Vanaf de opricht ting was de geachte overledene lid van het Bestuur en sinds 1920 Directeur, als opvolger van wijlen den heer de Ponti. Deze functies heeft hij altijd stipt en naar best vermogen vervuld. De leden der Boerenleenbank verliezen in hem een goed raadsman maar tevens ook een vriend wiens heengaan diep gevoeld zal worden. De heer Hesen was tevens lange jaren lid van het R. K. Kerkbestuur alhier. Moge God hem reeds nu voor al zijn werken beloond hebben. Hij ruste in vrede. J. B. VAN DEN BOSSCHE t Den 26en Maart overleed plotseling, na nog voorzien te zijn van het H. Sacrament der Stervenden* onze ijverige en plichtgetrouwe kassier der Boerenleenbank Oostburg de heer J. B. van den Bossche, in den ouder* dom van 57 jaren. Nog slechts eenige dagen geleden was de overledene benoemd als Secretaris van het Hoofd* bestuur van den Christelijken Boerenbond in Zuid* Vlaanderen (West. Deel). In hem verliest zijn gezin den liefdevollen echtgenoot en vader, het landbouw*vereeni* gingswezen den nooit volprezen Secretaris en Penning* meester. Hoe groot dit verlies is, kunnen alleen zij beseffen, welke met den overledene hebben samen ge* werkt. Moge de goede God hem reeds in den Hemel het loon geschonken hebben, wat hij voor zijn werkzaam en oppassend leven verdiend heeft.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 8