591 Hierbij is dit vooral overwogen, dat buiten den Kas* sier niemand zonder zijn medeweten en toestemming in de brandkast moet kunnen komen, omdat zulks niet zou rijmen met de verantwoordelijkheid, welke de Kas* sier voor den inhoud der brandkast draagt. Er moet dus tegen worden gewaakt, dat de sleutels in handen van vreemden en onbevoegden komen. Vandaar, dat het volgende als gevend de beste oplos* sing tot algemeenen regel is gesteld: I. De in gebruik zijnde sleutels berusten bij den Kassier. II. Het reservestel berust of eveneens bij den Kas* sier, of bij den Directeur (in verzegelde couvert), of bij de Centrale Bank (in verzegelde couvert). Waar tot nu toe een andere manier werd toegepast, wordt men verzocht deze met het bovenstaande in over* eenstemming te brengen. Memorieboek. FRANCISCUS STAPPERS Op 20 Februari overleed te Baarlo de Heer Franciscus Stappers, vanaf de oprichting (1903), bestuurslid der Boerenleenbank, mede*oprichter en bestuurslid van Landbouwbond en Stoomzuivelfabriek. De overledene was eenvoudig en oprecht, en zijn kalme en bezadigde adviezen getuigden steeds van hel* der doorzicht en werden gaarne in het Bestuur gehoord. Zijn aandenken zal steeds in dankbare herinnering blijven. Hij ruste in vrede. ALEXANDER VAN DE BERG Te Ubachsberg overleed den 28en Februari jl. de heer Alexander van den Berg, die vanaf de oprichting der Boerenleenbank in 1909 lid was van het Bestuur der Boerenleenbank. De geachte overledene bereikte den hoogen leeftijd van 82 jaren. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 7