590 Waar eigen kapitaal en aansprakelijkheid bedraagt 6.284.000 is dit ruim 11% van hare verplichtingen, eene verhouding, nog beter, dan deze bij de Centrale Boeren* leenbank bestond in de jaren vóór den oorlog (van 1911 1914.) Het doel van de Statutenwijziging, het vorige jaar aangenomen, is aldus bereikt. Moge door eendrachtige samenwerking tusschen de Centrale Boerenleenbank en de aangesloten boerenleen* banken, onder Gods onmisbaren zegen, het boerenleen* bankwezen in groei en in innerlijke kracht toenemen. Staatsgarantie voor leveringen naar het Buitenland. In het vorige nummer der Mededeelitigen (blz. 551) deelden wij mede, hoe de Staatsgarantie voor het Bui* tenland geregeld was. Aan het slot van dat artikel publiceerden wij de vragen door een lid der Tweede Kamer, den heer Dres* selhuys, gesteld, die van oordeel was, dat de regeling van weinig belang was voor den tuinbouw. Op deze vragen deelde de heer Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, mede namens den Minister van Financiën mede, „dat „de beantwoording van de vragen van den heer Dres* „selhuys, in verband met een niet geëindigd onderzoek, „eerst over eenigen tijd zal kunnen plaats hebben." Het bewaren van de sleutels der brandkast. Het is de gewoonte, dat bij de brandkast een dubbel stel sleutels wordt geleverd, waarvan het eene voor reservestel dient, teneinde bij het in 't ongereede raken van een der in gebruik zijnde sleutels, niet terstond in ongelegenheid te komen. Nu is de vraag aan de orde gekomen, op welke wijze dit tweede stel het reserve* stel moet worden bewaard.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 6