589 Zulk Reservefonds geeft een groote gerustheid aan de beheerders der Centrale Boerenleenbank, en aan die der aangesloten plaatselijke Boerenleenbanken, wijl zulke Reserve de zekerheid biedt, dat daardoor alle risico's bij de beleggingen kunnen gedragen worden, en dat de Centrale Boerenleenbank eene innerlijke kracht bezit, die het in haar gestelde vertrouwen niet behoeft te beschamen. Laten we ook dit jaar den Gever van alle goed danken voor den zegen, aan het eendrachtig werken der Cen* trale Boerenleenbank met de aangesloten boerenken* banken verleend. Door de Statutenwijziging, in de vorige x\lgemeene Vergadering aangenomen, is zoowel het Kapitaal van de Centrale Boerenleenbank vermeerderd, als eene aan* sprakelijkheid ingevoerd, evengroot als het aandeelen* kapitaal. Thans is iedere boerenleenbank verplicht in het kapi* taal der Centrale Boerenleenbank deel te nemen voor 3000.en daarenboven nog voor 1000 bij iedere credietopening van 20.000. En ieder aandeel brengt eene aansprakelijkheid van eveneens 1000 mede. Dientengevolge is het eigen kapitaal bestaande uit het aandeelenkapitaal en de reserven en de aan* sprakelijkheid gestegen tot de volgende bedragen: Totale Reserven2.160.000 Aandeelenkapitaal2.062.000 Aansprakelijkheid 2.062.000 Totaal 6.284.000 Bij de Centrale Boerenleenbank was einde December 1922 belegd: (in ronde cijfers) door de boerenleenbanken 48.306.000 door diverse crediteuren 3.590.000 in tienjarige schuldbrieven 3.075.000 Totaal 54.971.000 Eigen kapitaal en aansprakelijkheid.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 5