MEDEDEELINGEN No. 80. FEBRUARI 1923 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Cursussen voor leden van Bestuur en van Raad van Toezicht en voor Kassiers van plaat selijke Boerenleenbanken. Volgens vroeger gedane toezegging, worden door de Centrale Boerenleenbank cursussen gegeven, om de leden van Bestuur en van Raad van Toezicht der plaatse; lijke boerenleenbanken voorlichting te geven bij het be; heer der boerenleenbanken, en om de kassiers nog beter inzicht te geven in de werking en in de boekhouding der boerenleenbanken. De duur dezer cursussen is twee dagen. In den voormiddag wordt de boekhouding behandeld, en in den namiddag worden verschillende vragen be; sproken omtrent organisatie, werking, statuten, bedrijfs; leiding enz. Vooral wordt ook aandacht geschonken aan de verhouding tusschen de Centrale Boerenleenbank en de aangesloten boerenleenbanken opdat de bestuurderen der plaatselijke boerenleenbanken meer en meer over; tuigd worden van het redelijke der verschillende voor; schriften, welke door het Bestuur der Centrale worden gegeven. Bereids werden deze cursussen gegeven te Eindhoven en te Roosendaal. Het ligt in de bedoeling binnenkort zulke cursussen te geven te Venlo, Valkenburg en Almelo en zoo moge; lijk nog in enkele andere centra. De boerenleenbanken welke in deze centra gelegen zijn, zullen tijdig verwittigd worden. Het zal wel overbodig zijn allen aan te sporen, om deze cursussen zooveel mogèlijk bij te wonen. Men is

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1