Vrije School Utrecht "Doordat alle medewerkers in vaste dienst lid zijn van de coöperatie, zijn zij ook allemaal samen eigenaar van de school" Wat Volledige zeggenschap over de Vrije School Utrecht, zowel pedagogisch als organisatorisch, financieel en administratief Leden 28 leerkrachten en overige medewerkers in vaste dienst Sinds 2006 Website www.vrijeschoolutrecht.nl Voor Vrije Scholen is lerarenzelfbestuur een vertrouwd gegeven. Zij werken vanuit de principes van de antroposofie en stellen het pedago gisch beleid centraal en leggen de zeggenschap daarover in handen van leraren en ondersteunend personeel. De Vrije School in Utrecht heeft (tot nu toe als enige) ook de volgende stap gezet: in plaats van de stichting die tot dan toe optrad als bevoegd gezag, vormt sinds 2006 een coöperatie van leraren en medewerkers het schoolbestuur. "Doordat alle medewerkers in vaste dienst lid zijn van de coöperatie, zijn zij ook allemaal samen eigenaar van de school. Hierdoor kan ieder lid daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid", vertelt bestuurslid Harrie Stokkel. "De Algemene Ledenvergadering denkt en beslist van A tot Z mee en stelt het beleid vast. Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het vastge stelde beleid en vormt daarmee de dagelijkse leiding." Dat bestuur bestaat uit twee personen: schoolleider Koos Blasé als voorzitter en Harrie Stokkel als secretaris en penningmeester. De schoolleider wordt voor onderwerpen als leerlingenzorg en perso neelszaken bijgestaan door een aantal werkgroepen. Ken eigen bureau is verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken. De ouders hebben in deze constructie geen bestuurlijke rol meer. De Medezeggen schapsraad treedt namens hen op als gesprekspartner van de school leiding. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, waarin ouders van oud-leerlingen zitting hebben. Toen twee jaar geleden een tussenbalans werd opgemaakt, bleek dat onder de medewerkers de tevredenheid met de coöperatie groot was. De nieuwe structuur bood een goede invulling van het zelfbestuur, met een helder en inzichtelijk besluitvormingsproces. Als verbeterpunt werd de geringe betrokkenheid genoemd bij de algemene ledenver gadering. Die is inmiddels een stuk groter geworden. Ook hebben medewerkers een bijscholingscursus kunnen volgen op bestuurlijk gebied, via de Vereniging van Bijzondere Scholen. 22 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 22