ss£ teamwork v.l.n.r. Cisca Quak, voorzitter regio West V'.»- (RB Rotterdarq) r'.V JoopVoesten, fijivoorzitter GOR AB l (RBVenloe.o.) Ellen Loen, Y&W 2' vicevoorzitterGOR AB M* 'RB Arn^em e-a' »V. Gep Kozijn, voorzitter regio Oost 'l 'RB Apeldoorn e. o.) £■--fc.' ■'an Timmerman, lid dagelijks bestuur GORAp.(RBVaarten J Vechtsteek) iac van Trijp, lid dagelijks bestuur *w. GOR AB (RB Breda). '-li M Ks JSËftgr ju jt, mmbmumbi &-< £3 .'48313 rn. t fl medewerkers van de centrale organisatie. Wordt er samengewerkt? Ellen Loen"Het dagelijks bestuur van de GOR AB heeft regelmatig contact met leden van de ondernemingsraad van RN (ORRN). Daarnaast wordt er samengewerkt in de Commissie Sociaal Domein (CSD), waarin leden van beide raden zitten. In deze commissie worden, met het bedrijf, onderwerpen behandeld die zowel medewerkers van de lokale banken als van RN raken. Het is bijzonder om te zien dat er verschillende inzichten of belangen kunnen zijn tussen ORRN en de GOR AB, maar dat daar op een respectvolle manier mee wordt omgegaan, om eikaars belangen zo min mogelijk te schaden." Wat zijn anno 2011 speerpunten bij de personeelsbelangenbehartiging? Cisca Quak: "Er staan twee kerntaken aan de basis van de kracht van de GOR AB. Enerzijds is dit het uitoefenen van medezeggenschap namens de lokale OR op centraal niveau. In dit kader volgen wij bijvoorbeeld de bewegingen die zich voordoen op het vlak van Visie Rabobank 2010 en de gevolgen van RN2011 voor de lokale banken. Anderzijds helpen wij de medezeggenschap op lokaal niveau zich blijvend te ontwikkelen. We staan regelmatig in verbinding met de lokale medezeggenschap, onder meer door bankbezoeken en het organiseren van regionale en landelijke bijeenkomsten. Ook brengen we lokale OR's met elkaar in contact om van elkaar te leren." Ook de Rabobank ontkomt niet aan verdergaande kostenbesparingen en personeelsreducties. Hoe anticipeert de medezeggenschap hierop? Joop Voesten: "De GOR AB vindt dat personeelsreductie geen doel op zich mag zijn. Daarmee is niet gezegd dat personeelsreductie geen gevolg kan zijn van noodzakelijke maatregelen. Wij hebben het standpunt dat'slim werken'ingebed moet zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij maken ons er sterk voor dat veranderingen gecoördineerd naar de lokale banken gaan. Wij communiceren ook naar onze achterban dat er voortdurend aandacht moet zijn voor'lean and mean' werken en dat verbeterprocessen niet onnodig uitgesteld moeten worden. Grote inhaalslagen zullen eerder leiden tot onrust en interne gerichtheid, terwijl de focus juist gericht moet zijn op de klant. Het klantbelang is hoe dan ook de drive om ook het medewerkerbelang te kunnen borgen. Immers: zonder klanten geen werkgelegenheid." BANK IN BEWEGING 33

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 33